Kadry i Płace

Zakres oferty:

¾      prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów dotyczących nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy,

¾      prowadzenie całości spraw związanych z urlopami wypoczynkowymi, ustalanie uprawnień do urlopu, prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i wydawanie pracownikom niezbędnej dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia,

¾      obsługę zatrudnienia osób w ramach umów cywilnoprawnych (umowy zlecenie, umowy o dzieło),

¾      sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości,

¾      pomoc przy rozwiązywaniu bieżących problemów kadrowych w firmie,

¾      pomoc przy kontrolach Państwowej Inspekcji Pracy i ZUS oraz pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych,

¾      sporządzanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę,

¾      sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych,

¾      sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,

¾      sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,

¾      sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT – 11/8B),

 

¾      sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT – 4).