KPiR, Ryczałt

Zakres oferty:

¾      ewidencjonowanie dokumentów księgowych w kpir, ryczałt

¾      prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg planu amortyzacji,

¾      prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,

¾      obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

¾      kontrola należności i zobowiązań,

¾      bieżący monitoring,

¾      sporządzanie obowiązkowych i dodatkowych sprawozdań finansowych,

¾      sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,

¾      bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,

¾      współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,

 

¾      udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.