Księgi handlowe

Zakres oferty:

¾      prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,

¾      obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych,

¾      prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,

¾      kontrola należności i zobowiązań,

¾      bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,

¾      sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,

¾      sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,

¾      sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,

¾      bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,

¾      współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,

¾      udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.

¾      opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów. Ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,

 

¾      prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,